Informacje dla pacjentów pierwszorazowych

Informacje dla pacjentów pierwszorazowych

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW PIERWSZORAZOWYCH

1. Pacjent może zapisać się do specjalisty/na listę oczekujących/ codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ,w godzinach 8.00-18.00 osobiście, telefonicznie ,z pomocą osób trzecich .

2. Pacjent jest obowiązany, nie później niż w terminie do 14 dni roboczych od dnia zapisania się na listę oczekujących, do dostarczenia aktualnego, oryginalnego skierowania do specjalisty. Niedostarczenie skierowania w/w. terminie skutkować będzie skreśleniem z listy oczekujących /zgodnie z Ustawą o świadczeniach zdrowotnych z dn.1.01.2015r, Dz.U.z 2014r .poz.101/.

3. W przypadku skreślenia się pacjenta z listy oczekujących w wyniku rezygnacji, zwracany jest oryginał skierowania.

4. W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w terminie umówionym, lub gdy rezygnuje z wizyty, jest zobowiązany niezwłocznie o tym powiadomić przychodnie.

5. Na podstawie otrzymanego skierowania do specjalisty, pacjent może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących, u jednego świadczeniodawcy/przychodni/.

6. W przypadku nie zgłoszenia się na ustalony termin wizyty, pacjent zostaje skreślony z listy oczekujących/chyba, że udowodni zaistnienie siły wyższej/.

7. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest zobowiązany zgłosić, nie póżniej niż w terminie 7 dni od ustania przyczyny nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, ustala się nowy termin z uwzględnieniem daty zgłoszenia.

PACJENT PIERWSZORAZOWY TO PACJENT

-który nigdy nie korzystał ze świadczeń danej poradni

-lub który nie korzystał ze świadczeń danej poradni w ciągu 730 dni /tj. 2 lat/

Wg Zarządzenia nr.79/2014 Prezesa NFZ, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poz.1138 z 22.07.2014r.