Informacje

Informacje

Rejestracja do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej

oraz na wizyty domowe odbywa się:

 • osobiście
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem osób trzecich
W celu ustalenia terminu wizyty domowej konieczna jest rozmowa z lekarzem prowadzącym.

Informacja dla pacjentów pierwszorazowych

 1. Pacjent może zapisać się do specjalisty/na listę oczekujących/ codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ,w godzinach 8.00-18.00 osobiście, telefonicznie ,z pomocą osób trzecich .
 2. Pacjent jest obowiązany, nie później niż w terminie do 14 dni roboczych od dnia zapisania się na listę oczekujących, do dostarczenia aktualnego, oryginalnego skierowania do specjalisty. Niedostarczenie skierowania w/w. terminie skutkować będzie skreśleniem z listy oczekujących /zgodnie z Ustawą o świadczeniach zdrowotnych z dn.1.01.2015r, Dz.U.z 2014r .poz.101/.
 3. W przypadku skreślenia się pacjenta z listy oczekujących w wyniku rezygnacji, zwracany jest oryginał skierowania.
 4. W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w terminie umówionym, lub gdy rezygnuje z wizyty, jest zobowiązany niezwłocznie o tym powiadomić przychodnie.
 5. Na podstawie otrzymanego skierowania do specjalisty, pacjent może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących, u jednego świadczeniodawcy/przychodni/.
 6. W przypadku nie zgłoszenia się na ustalony termin wizyty, pacjent zostaje skreślony z listy oczekujących/chyba, że udowodni zaistnienie siły wyższej/.
 7. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest zobowiązany zgłosić, nie póżniej niż w terminie 7 dni od ustania przyczyny nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, ustala się nowy termin z uwzględnieniem daty zgłoszenia.

PACJENT PIERWSZORAZOWY TO PACJENT

 • który nigdy nie korzystał ze świadczeń danej poradni
 • lub który nie korzystał ze świadczeń danej poradni w ciągu 730 dni /tj. 2 lat/

Wg Zarządzenia nr.79/2014 Prezesa NFZ, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poz.1138 z 22.07.2014r.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Od 1 czewca 2017 r. opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

0,30 zł - za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej,
1,74 zł - za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych,
8,70 zł - za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej.
Podstawa prawna: Art. 28 ust. 4 pkt. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznik i Rzeczniku Praw Pacjenta.