ZAKRES ŚWIADCZEŃ POZ

ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ W ZARESIE POZ W RAMACH UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

1.PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO:

 a. świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia

b. szczepienia ochronne ( obowiązkowe, zalecane)

c. profilaktyka chorób w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego (bilanse zdrowia).

d. kwalifikacja i realizowanie planów opieki dla wybranych grup dyspanseryjnych

e. porady w warunkach ambulatoryjnych lub domowych( przypadki uzasadnione medycznie), udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nie obrazowej( EKG,RTG,USG, SPIROMETRIA) zgodnie z obowiązującym wykazem.

f. wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta.

g. skierowania do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne oraz na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe.

h. wystawienie orzeczenia i zaświadczenia o stanie zdrowia pacjenta.

i. kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego POZ i wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie pielęgniarki POZ

j. edukacja zdrowotna

2.PORADNIA DLA DZIECI:

a. porada patronażowa oraz badania bilansowe, w tym przesiewowe( dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 19 r. ż

b. szczepienia ochronne( obowiązkowe i zalecane), 

c. profilaktykę chorób, w tym badania w ramach profilaktyki wieku rozwojowego.

d. kwalifikacja i realizowanie planów opieki dla wybranych grup dyspanseryjnych

e. porady w warunkach ambulatoryjnych lub domowych( przypadki uzasadnione medycznie), udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nie obrazowej.

f. skierowania do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne oraz na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe.

g. edukacja zdrowotna dla rodziców i młodzieży

3.PUNKT SZCZEPIEŃ:

 - szczepienia obowiązkowe wg. obowiązującego kalendarza szczepień 

 w danym roku oraz zalecane dla dzieci i dorosłych

4. GABINET ZABIEGOWY:

- badanie EKG

 - spirometria

 -badanie krwi glukometrem

 -pomiar ciśnienia tętniczego krwi

 -pulsoksymetria ( badanie wysycenia krwi tlenem)

 - iniekcje domięśniowe, podskórne, dożylne

 - pomiary antropometryczne( wzrost, waga, BMI)

 - badanie wzroku przesiewowe za pomocą tablic Snellena

 - opatrunki, zaopatrzenie rany, zdjęcie szwów

 -nebulizacja

5 .GABINET PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ

- edukacja zdrowotna 

 - profilaktyka zdrowia

 - świadczenia profilaktyki gruźlicy

 - realizacja planu wybranych grup dyspanseryjnych w zakresie świadczenia pielęgniarki

6.OPIEKA ŚRODOWISKOWA POŁOŻNEJ

- edukacja w zakresie planowania rodziny

 -opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukacje przedporodową realizowaną 

 u kobiet w ciąży( w tym w ciąży wysokiego ryzyka ), począwszy od 21 tygodnia ciąży

 do terminu rozwiązania.

 - opiekę nad kobietą po operacjach ginekologicznych i onko-ginekologicznych obejmująca 

 okres od wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane

 na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonywał operacje.

 - opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia

 realizowaną w ramach wizyt patronażowych.

 - wykonywanie zgodnie z kompetencjami iniekcji, zabiegów na podstawie zleceń lekarskich 

 w gabinecie zabiegowym oraz w domu pacjenta.

 - pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach

 Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa z NFZ obejmuje to świadczenie.

 - opiekę nad kobietą w każdym okresie życia.


7. OPIEKA PIELEGNIARKI ŚRODOWISKOWO – RODZINNEJ.

 a. świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki

- rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym 

 u pacjentów

 - prowadzenie edukacji zdrowotnej

 - prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia

 - monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami

 - realizacje programów zdrowotnych i profilaktyki chorób ( profilaktyka gruźlicy)

 - prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego

 - wizyty profilaktyczne u dzieci w wieku 0- 6 r .ż w tym;

 - wizyty patronażowe w 3 miesiącu życia- o ile w czasie tej wizyty zostały 

 stwierdzone zaburzenia rozwoju dziecka także w 9 m. życia dziecka.

b. świadczenia lecznicze

 - udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia w tym prowadzenie RKO

 - wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy w gabinecie zabiegowym

 oraz w domu pacjenta.

 c. świadczenia diagnostyczne:

 - przeprowadzenie wywiadów środowiskowych

 - wykonywanie badania fizykalnego

 - wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej

 - wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych( Pomiar tętna, temperatury,

 ciśnienia tętniczego krwi, wzrost, waga, BMI, saturacji i ich interpretacja.

 - ocena i monitorowanie bólu

 - ocena wydolności opiekuńczej rodziny

 - pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z przepisami

 na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych

 powinno być zrealizowane w domu pacjenta

d. świadczenia pielęgnacyjne 

 - realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie

 z aktualną wiedza medyczną i aktualnymi standardami opieki pielęgniarskiej

 - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych z godnie z odrębnymi przepisami

 - przygotowanie i aktywizowanie do samoopieki w chorobie i niepełnosprawności

e. świadczenia rehabilitacyjne

- rehabilitacja przyłóżkowa w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym 

 z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia.

 - usprawnianie ruchowe

 - drenaż ułożeniowy i prowadzenie gimnastyki oddechowej

 - ćwiczenia usprawniajace

8. UMOWA W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI

 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ obejmują świadczenia

 udzielane w dni powszednie po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo

 w dni ustawowo wolne od pracy. Aktualna umowa na świadczenia w tym zakresie

 w mieście Sosnowiec znajdują się w osobnej informacji na tablicy ogłoszeń oraz 

 na zewnętrznych drzwiach poradni.

9. UMOWA NA TRANSPORT SANITARNY PODOPIECZNYCH

 - w ramach umowy o udzielenie transportu sanitarnego w POZ realizowane są także

 przewozy określane jako „Transport sanitarny daleki” w POZ .

 - aby skorzystać z transportu dalekiego pacjent lub rodzina albo opiekun prawny po konsultacji

 z lekarzem POZ, wystąpić z wnioskiem do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ do którego 

 należy pacjent. 

 

×