RODO

     Informacja - RODO
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula Informacyjna Dotycząca Pacjentów Medycyna Rodzinna  sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu ul. Naftowa 35

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Medycyna Rodzinna „START” sp. zo.o. z siedzibą w Sosnowcu 41-200 ul. Naftowa 35 zwana dalej Spółką;

2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, kontakt:   Jamano sp.zo.o 00-621 Warszawa ul Boya Żeleńskiego 6/38
Twoje dane osobowe są dla nas ważne. Sprawdź jak je przetwarzamy na stronie   www.jamano.pl/rodo
Inspektor Ochrony Danych  Pamela Golańska  email: rodo@jamano.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

realizacji świadczeń zdrowotnych;
realizacji praw pacjenta;
rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia;
kontakt z pacjentem;
wystawienie faktur vat;
cele statystyczne;
wydawanie zaświadczeń;
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom tj.;

osobom upoważnionym przez spółkę;
innym współpracującym ze spółką placówkom medycznym;
dostawcom oprogramowania;
informatykowi;
Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
podmiotom zewnętrznym współpracującym ze spółką w zakresie realizacji usług;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przechowywane są zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta od 2 do 30 lat w zależności od danych zawartych w dokumentacji;

7. Informuję, że zgodnie z art.15-22 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, żądania sprostowania, usunięcia w przewidzianym prawem zakresie, przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania oraz prawem do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

8. W związku z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu informuję, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r;

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych tj; imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia, płeć, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego i jego adres zamieszkania jest obowiązkowe, zgodnie z art. 25 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta;

11. Pani/Pana dane w związku z udzieleniem świadczenia zdrowotnego mogą być przetwarzane w procesie profilowania. Proces ten jest niezbędny do udzielenia świadczenia zdrowotnego i może Pani/Pan nie wyrazić na nie zgody.

×